Verplichtstelling Bpf Groothandel levensmiddelen ingeperkt

Vanaf 1 februari 2017 gelden andere regels in de verplichtstelling van Bpf GIL (Groothandel in levensmiddelen). De wijziging, of beter gezegd gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling, heeft onder andere betrekking op de omschrijving van diversiteit aan producten. Het gevolg is dat de groothandel met een beperkt assortiment niet langer onder de verplichtstelling vallen. Concreet betreft het ruim 20% van het aantal aangesloten werkgevers.

Wat verandert er concreet?

In de gewijzigde verplichtstelling is de tekst ‘groothandels in levensmiddelen gericht op binnen- en buitenhuishoudelijke markt’ geschrapt. Hiermee vervalt een stuk tekst dat regelmatig onderwerp van discussie was inzake de uitleg van deze omschrijving. Het meest bekende voorbeeld in dit kader was de juridische strijd met groothandel Hanos in 2015. Het pensioenfonds had de groothandel verplicht zich met terugwerkende kracht aan te sluiten, maar verloor uiteindelijk de rechtszaak op het punt van interpretatie van deze omschrijving. Daarnaast is een aantal omschrijvingen van type groothandel gewijzigd, is het risico van overlap met de werkingssferen van andere fondsen beperkt en is de uitzondering voor de directeur grootaandeelhouder gewijzigd.

Vrijwillige aansluiting

De gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling heeft betrekking op 114 van de in totaal 537 aangesloten ondernemingen. Dat het vooral het kleinbedrijf betreft waarvoor de verplichtstelling vervalt blijkt wel uit de relatief geringe daling van het aantal deelnemers met 4,6%. De financiële gevolgen voor het fonds zijn dan ook te overzien indien alle 114 werkgevers besluiten het fonds te verlaten. Overigens hoopt het fonds dat ze vrijwillig aangesloten blijven en dat andere werkgevers uit de foodsector zich vrijwillig gaan aansluiten.

Nieuwe naam

Naast de gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling wijzigt ook de naam in Bpf Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen. Alle veranderingen volgen op een nieuwe mantel-cao die is ingegaan per 1 juli 2016. In de jaren daarvoor lagen beide partijen nog regelmatig met elkaar overhoop. Dat wil zeggen de groothandels in horecaproducten enerzijds en de groothandels in levensmiddelen anderzijds. Door deze verbroedering kunnen werkgevers breder uit de foodsector zich aansluiten bij het pensioenfonds. Hiermee wordt de deur opengezet voor verdere groei van het aantal aangesloten werkgevers. Voor anderen kan het juist aanleiding zijn om te vertrekken.

Tot slot

Op 8 februari is de termijn verlopen waarbinnen partijen een reactie op het wijzigingsverzoek naar het ministerie van Sociale Zaken konden versturen. Het is nog even wachten op de uitkomst hiervan, maar grote kans dat de wijzigingen ongewijzigd worden doorgevoerd. Voor een groot aantal werkgevers uit de sector dus de hoogste tijd om een nieuwe afweging te maken over (voortzetting van) hun deelname aan het pensioenfonds.

16 februari 2017

Auteur(s)