Nieuwsbrief 2012-09 (Special - Deelakkoord VVD en PvdA)

 


 

Nieuwsbrief 2012-09

 

Special - Deelakkoord VVD en PvdA

 

 

Deelakkoord vergroot belang integraal pensioen- en vitaliteitsbeleid

In het op 1 oktober bekend geworden deelakkoord tussen de VVD en de PvdA wordt de verhoging van de AOW-leeftijd versneld ingevoerd en is besloten vitaliteitssparen af te schaffen voordat het per 1 januari 2013 van kracht zou worden. Hierdoor wordt de werkgever nog duidelijker voor de uitdaging gesteld om:
 
  • Flexibele arbeidsvoorwaarden op te zetten waarbij de werknemer gestimuleerd wordt (ook) eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zorg, omscholing, opleiding en werk-naar-werk.
  • Een hierop passend en fiscaal vriendelijk vitaliteitsbeleid te ontwikkelen, te communiceren en te implementeren, inclusief communicatie over de hierna te behandelen doorwerk- en mobiliteitsbonus.
  • Nieuwe uitstroominstrumenten op te zetten zoals seniorenregelingen en netto(vroeg)pensioenregelingen.
  • Werknemers te wijzen op het belang van of zelfs te faciliteren in financiële planning.
Details van de voorgestelde maatregelen inzake pensioen en doorwerken zijn:
 
1. Overbruggingsregeling AOW-verhoging
Voor mensen die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging, wordt vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen. Deze regeling zal gelden voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Indien de invoering niet vóór 2013 kan worden gerealiseerd, wordt aan de regeling terugwerkende kracht toegekend.
 
2. Doorwerkbonus / mobiliteitsbonus
Voor laag gesalarieerde werknemers tussen 61 en 65 jaar wordt een inkomensafhankelijke doorwerkbonus ingevoerd. De bonus is maximaal voor werknemers die rond het minimumloon verdienen en daalt tot nihil voor werknemers met een inkomen boven 1,75 keer het minimumloon. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. Daarnaast wordt de reeds bestaande mobiliteitsbonus voor werkgevers bij het in dienst nemen van oudere werknemers geïntensiveerd.
 
3. Vitaliteitsparen
Het vitaliteitsparen, waarbij in totaal € 20.000 uit het bruto-inkomen kan worden gespaard vanaf 1 januari 2013, wordt geschrapt en derhalve niet ingevoerd.
 
4. Snellere verhoging AOW-leeftijd / schrappen voorschotregeling
De AOW leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd volgens het volgende schema
(tijdpad verschuiving in maanden)
 

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Huidige wet
1
2
3
5
7
9
12
15
18
Na deelakkoord
1
2
3
6
9
12
16
20
24


Hierdoor wordt de AOW leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De voorgestelde voorschotregeling voor de AOW die per 2013 zou gelden wordt afgeschaft. Hiervoor komt de Overbruggingsregeling AOW-verhoging in de plaats.
 
Op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober 2012 worden deze voorstellen behandeld in de Tweede Kamer. De kans dat de Tweede Kamer nog iets verandert aan de plannen is klein, aangezien VVD en PvdA een meerderheid in de Kamer hebben.
 

 


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

Strawinskylaan 679
1077XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
kwps_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.