Artikelen en publicaties

2019

Februari 2019 - Gewijzigd beleid inzake RVU-heffing
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven
 (Loonzaken)

Eind 2018 is een Handreiking van de Belastingdienst verschenen over de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De Handreiking komt in de plaats van een drietal besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Aanleiding voor deze stoelendans is een uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 2018. Hiermee is dertien jaar na de introductie van de RVU-regeling eindelijk eenduidigheid, alhoewel de complexiteit voor een belangrijk deel blijft bestaan. Lees verder.

Januari 2019 - Over de bomen in het fiscale indexatiebos
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven 
(Pensioen Magazine)

De Pensioenwet definieert het fenomeen als toeslag, fiscalisten spreken over indexatie. In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de fiscale regels rond indexatie. Hierin is ook het meest recente Vraag en Antwoord van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) verwerkt. Deze bijdrage is relevant voor alle pensioenregelingen in de zin van hoofdstuk llB Wet Wet LB als daarin een indexatiebepaling is opgenomen of indexatie wordt (her)overwogen. Lees verder.

2017

Mei 2017 - Wat als duurzame inzetbaarheid niet werkt?
drs. Natasja Winter 
(HR & Business Magazine)

Duurzame inzetbaarheid is het (zogenaamde) wondermiddel om werknemers langer vitaal aan het werk te houden. Maar het werkt niet in alle gevallen. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om een lange aanloop en voldoende inbedding in een organisatie. En dan nog past het niet altijd. Wat dan te doen met werknemers die de vruchten niet hebben kunnen plukken van het beleid dat nog maar net of nog niet bestaat? Wat te doen als duurzame inzetbaarheid in het geheel niet mogelijk is? Lees verder.

Maart 2017 - Nettopensioen bij fondsen niet goed doordacht
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven
 (Pensioen Magazine)

In 2015 is het nettopensioen geïntroduceerd als een doekje voor het bloeden wegens de invoering van de geïndexeerde aftoppingsgrens van € 100.000. Deze grens zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door een van de volgende kabinetten worden verlaagd. Daalt de aftoppingsgrens, dan worden meer werknemers met nettopensioen geconfronteerd. Met de verkiezingen voor de deur, althans ten tijde van het schrijven van dit artikel, was dit voor de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie aanleiding om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een belangrijke onvolkomenheid van de vreemde vogel te wijzen. Maar ook om andere redenen is er onderhoud nodig. Lees verder

2016

Maart 2016 - Het Nieuwe Pensioen combineert paternalisme met individualisme
mr. Jan-Olivier Kuijkhoven (Pensioen Magazine)

In het afgelopen decembernummer ben ik ingegaan op de groeiende noodzaak voor en de voordelen van het Nieuwe Pensioen, oftewel collectief gedefiscaliseerd beleggen en sparen. In dit artikel doe ik een beroep op het historisch en psychologisch besef van de lezer en roep sociale partners op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben ze begin jaren zeventig van de vorige eeuw ook gedaan. Het gebrek aan actie van de werknemer om zijn pensioen goed voor te bereiden is de enige constante factor. Soms is paternalisme goed. Tot slot geef ik aanbevelingen voor de contouren van een regeling op basis van het Nieuwe Pensioen. Lees verder

Voor eerder gepubliceerde artikelen bekijk ons archief