30%-regeling gewijzigd: van acht naar vijf jaar

Het Kabinet heeft de 30%-regeling in 2017 laten evalueren op doeltreffendheid en doelmatigheid. Uit deze evaluatie is gebleken dat circa 80% van de werknemers met de 30%-regeling daar niet langer dan vijf jaar gebruik van maakt. Daarom zal de regeling per 2019 worden aangepast, zodat maximaal vijf jaar van de regeling gebruik kan worden gemaakt. Het overgangsrecht verbaast. 

De 30%-regeling is bedoeld om de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst onbelast te vergoeden (extra territoriale kosten: ETK). Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid gedurende maximaal acht jaar een forfaitaire onbelaste vergoeding van 30% van het loon te geven in plaats van een onbelaste vergoeding van de werkelijke kosten. Hiermee worden voor werkgevers, werknemers én de Belastingdienst veel administratieve lasten voorkomen. Het is werkgevers ook toegestaan om de werkelijke ETK belastingvrij te vergoeden.

Uit de evaluatie is gebleken dat de hoogte van het forfait met 30% gemiddeld gezien passend is. Dat percentage zal het Kabinet dus ongemoeid laten. De duur van de regeling wijkt wel af van wat ons omringende landen hanteren. Daarnaast is vastgesteld dat circa 80% van de werknemers met een 30%-regeling daar niet langer dan vijf jaar gebruik van maakt. Van de overige 20% die langer dan vijf jaar gebruik maakt van de 30%-regeling, vestigt een substantieel zich langdurig in Nederland. Aangezien dan geen sprake meer is van een tijdelijk verblijf, schiet de regeling voor deze groep zijn doel voorbij.

In het Regeerakkoord was reeds opgenomen dat de termijn zou worden teruggebracht naar vijf jaar. Het Kabinet heeft nu per brief van 20 april 2018 laten weten dat de voorgenomen wijziging wordt opgenomen in het Belastingplan 2019, zodat de nieuwe regeling vanaf 2019 zal gelden. Ook vanaf 2019 houden werkgevers de mogelijkheid de werkelijke ETK belastingvrij te vergoeden. Hiervoor geldt dan tevens de maximale termijn van vijf jaar.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de nieuwe termijn geldt voor nieuwe én bestaande gevallen. Met name voor reeds lopende 30%-regelingen kan dit tot vervelende situaties leiden. Werknemers die er van uitgingen nog drie tot vier jaar van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, worden mogelijk op korte termijn geconfronteerd met het vervallen van de onbelaste vergoeding, hetgeen forse impact op hun netto besteedbaar inkomen kan hebben. 

1 mei 2018

Auteur(s)